Територіальні органи ДФС
у Львівській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Положення про Громадську раду при Головному управлінні ДФС у Львівській області

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Начальник Головного управління

 ДФС у Львівській області

 

___________________ І.В. Кондро

 

«_26_ ____січня__ 2018 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Головному управлінні ДФС

у Львівській області

1.  Загальні положення

1.1. Громадська рада при ГУ ДФС у Львівській області – надалі іменована Громадська рада - є консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України.

1.3. Положення про громадську раду приймається Громадською радою та затверджується ГУ ДФС у Львівській області (далі – Служба). Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті ГУ ДФС у Львівській області протягом трьох робочих днів з моменту затвердження. Розроблення, прийняття та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.

2. Основні завдання Громадської ради

2.1. Сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.

2.2. Здійснення громадського контролю за діяльністю Служби.

2.3. Сприяння врахуванню Службою громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

3. Повноваження Громадської ради

3.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. готує та подає Службі пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

3.1.2. готує та подає Службі пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3.1.3. подає Службі обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Служба проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Служби;

3.1.4. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Служби та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів;

3.1.5. здійснює громадський контроль за врахуванням Службою пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

3.1.6. інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Служби та в інший прийнятний спосіб;

3.1.7. збирає, узагальнює та подає Службі інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

3.1.8. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

3.1.9. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

3.2. Громадська рада має право:

3.2.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо), які діють згідно із законодавством України, цим Положенням, своїми регламентами та планами. Перелік постійних комісій Громадської ради затверджується на її засіданні за поданням голови Громадської ради;

3.2.2. залучати до роботи Громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3.2.3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

3.2.4. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

3.2.5. отримувати від Служби проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк до початку таких консультацій.

3.2.6. члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Служба.

3.3. Повноваження Громадської ради починаються з моменту видання наказу Службою про затвердження персонального складу Громадської ради та закінчуються через 2 календарні роки.

3.4. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів передбачених річним планом її роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації органу;

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним наказом Служби. У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацом другим – четвертим цього пункту, Служба утворює протягом 15 календарних днів ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

3.5. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

4. Склад Громадської ради

4.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

4.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах з кандидатур які внесені інститутами громадянського суспільства.

4.3. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами у відповідності із законодавством України.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

4.4. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

4.5. Для формування складу Громадської ради Служба не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

Якщо при Службі вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється органом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

Склад ініціативної групи формується згідно постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996.

Персональний склад ініціативної групи Служба оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Служба в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

відомості про місцеперебування та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам Типового положення;

не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у визначений строк;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим Типовим положенням;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з-поміж кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органові.

Служба оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

4.6. Служба на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

4.7. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях чи засіданнях постійних комісіях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради відповідної заяви;

обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

смерті члена Громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на найближчому засіданні Громадської ради

Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням Служби на підставі протоколу засідання Громадської ради. Служба оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

5. Структура Громадської ради

5.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з-поміж членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з-поміж членів ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників визначається на засіданні Громадської ради.
Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду.
У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов'язки виконує визначений рішенням Правлінням Громадської ради заступник голови Громадської ради до першого засідання Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

5.2. Голова Громадської ради:
- організовує діяльність Громадської ради;
- організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;
- підписує документи від імені Громадської ради;
- представляє Громадську раду у відносинах зі Службою, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
- здійснює розподіл функціональних повноважень між заступниками;
- може брати участь у засіданнях колегії Служби.

5.3. Голова секретаріату Громадської ради (далі Голова секретаріату) обирається з-поміж членів Громадської ради на її засіданні.
Голова секретаріату очолює секретаріат Громадської ради, до складу якого також входять секретарі постійних комісій органу.
Секретаріат:
- організовує оперативне інформування членів Громадської ради щодо планових та позапланових заходів та їх змісту;
- забезпечує ведення протоколів засідань Громадської ради та інших заходів, які проводить Громадська рада (громадські слухання, семінари, конференції, засідання за круглим столом тощо);
- надає допомогу робочим (експертним) групам Громадської ради в організації проведення громадських і антикорупційних експертиз, в оформленні експертних висновків;
- забезпечує оперативну взаємодію із засобами масової інформації, подає відповідальному структурному підрозділу органу для оприлюднення інформації про діяльність Громадської ради;
- готує інформацію про очікування та проведені заходи Громадської ради, про поточні та річні звіти, важливі рішення та хід їх виконання і т.ін. для оприлюднення на офіційному веб-сайті ГУ ДФС у Львівській області у рубриці «Громадська рада»;
- організовує наповнення сторінки Громадської ради в соціальних мережах;
- забезпечує зберігання документації Громадської ради.

5.4. В період між засіданнями Громадської ради її повноваження, виконує Правління Громадської ради (далі – Правління).
До складу Правління, за своїми посадами у складі Громадської ради, входять: голова ради та його заступники, голови постійних комісій, секретар Громадської ради.
Керівництво роботою Правління здійснює голова Громадської ради.
Основною формою роботи Правління є засідання, які проводяться згідно з календарним планом не рідше одного разу на місяць. У випадку необхідності за рішенням голови Громадської ради чи на вимогу третини членів Правління проводяться позачергові засідання Правління.
Правління Громадської ради:
- заслуховує, вносить зміни та доповнення до документів перед їх внесенням на розгляд засідання Громадської ради;
- обговорює звіти голови Громадської ради про результати діяльності комісії та робочих органів Громадської ради;
- почергово, згідно з поточним планом, заслуховує й оцінює звіти постійних комісій; у випадку їх незадовільної оцінки приймає рекомендації щодо їх реорганізації або розпуску;
- розглядає пропозиції та приймає рішення про створення тимчасових комісій та експертних груп Громадської ради, затверджує їхніх керівників, плани діяльності та терміни чинності, заслуховує та оцінює звіти про результати їхньої діяльності, затверджує проекти рішень, вироблених за цими результатами;
- приймає рішення про проведення громадської експертизи або антикорупційної експертизи;
Рішення Правління приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Правління з особливо важливих, невідкладних питань, прийняті більшістю від загального складу Правління, мають силу рішень Громадської ради.

5.5. Оперативними робочими органами Громадської ради є постійні комісії, що створюються з ініціативи членів Громадської ради на підставі Положення Громадської ради (Постійна комісія з податкової політики, Постійна комісія з митної політики, Постійна комісія зі спірних питань).


5.5.1. Постійна комісія утворюється на час дії повноважень Громадської ради при ГУ ДФС у Львівській області.
Робота комісій Громадської ради здійснюється на основі Положення про Громадську раду при Головному управлінні ДФС у Львівській області, який схвалюється Громадською радою.
Умовою створення постійної комісії є участь у її складі не менше п’яти членів Громадської ради.
Основні завдання таких органів Громадської ради:
- проведення громадської експертизи чи антикорупційної експертизи;
- підготовка і проведення конференції, тематичних циклів «круглих столів»;
- вирішення інших короткотривалих завдань.
До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени комісії.

Голова, заступник голови та секретар комісії обираються на засіданні комісії рейтинговим голосуванням.

Голова комісії:
- здійснює керівництво роботою комісії і представляє її у відносинах з посадовими особами органів ДФС;
- головує під час проведення засідань та інших заходів;
- підписує від імені комісії прийняті рішення та протоколи засідання.

Заступник голови здійснює всі повноваження голови комісії у разі його відсутності.

Секретар комісії:
- здійснює оперативне інформування членів комісії щодо планових та позапланових заходів та їх змісту;
- забезпечує ведення протоколів засідань комісії та інших заходів, які проводяться комісією.

Постійна комісія працює згідно з поточними і річними планами, які погоджуються Правлінням Громадської ради.
Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться планово – 1 раз на місяць та у разі потреби позапланово – за пропозицією членів комісії або керівництва ГУ ДФС у Львівській області.
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина складу комісії.
Якщо член комісії відсутній на двох або більше засіданнях, це стає підставою для виключення його з комісії. Рішення про виключення приймається більшістю голосів членів комісії на засіданні.
У засіданнях комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени Громадської ради при ГУ ДФС у Львівській області, громадські активісти, особи, які займають керівні посади в ГУ ДФС у Львівській області, а також у разі потреби – незалежні експерти.
Комісії можуть проводити відкриті засідання, на яких може брати участь будь-яка кількість членів Громадської ради, які не є членами такої комісії.
Рішення засідання комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні.
За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується головою та секретарем комісії.
Рішення засідань комісії мають рекомендаційний характер і надаються Правлінню ГР при ГУ ДФС у Львівській області для подальшого розгляду.
Постійна комісія припиняє свою діяльність:
- у разі припинення повноважень Громадської ради при ГУ ДФС у Львівській області;
- за рішенням Громадської ради або Правлінням Громадської ради.
Член Громадської ради, який не входить до складу будь якого з її керівного органу, зобов’язаний брати участь на постійній основі в діяльності принаймні однієї постійної комісії ради.

Член Громадської ради має право брати участь на постійній основі у складі не більше 1-єї комісії.

5.5.2. У випадку необхідності, для вирішення завдань Громадської ради, можуть створюватися тимчасові комісії та експертні групи.

Тимчасові комісії та експертні групи створюються з членів Громадської ради та запрошених фахівців, які не є членами Громадської ради, а її склад затверджується рішенням громадської ради або Правлінням Громадської ради.

6. Організація діяльності Громадської ради

6.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, керівника органу або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати проведення засідання, а проект порядку денного – не пізніше, ніж за 5 календарних днів, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу.

Позачергові засідання Громадської ради скликаються (проводяться) не пізніше, ніж у десятиденний строк після надходження вимоги про його скликання.

Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, керівника органу або однієї третини загального складу її членів.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник Служби, його заступник або інший уповноважений представник Служби.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

Перед початком засідання секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників та інформує про відсутніх членів і причини відсутності.

Регламент засідання Громадської ради визначається членами Громадської ради перед засіданням Громадської ради.

Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.

За рішенням Громадської ради тривалість засідання Громадської ради може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою Громадської ради. Проект порядку денного формується Правлінням відповідно до плану роботи та на основі пропозицій членів Громадської ради, постійних чи тимчасових комісій.

6.2. Робота Громадської ради ведеться за перспективним (річним) планом, який затверджуються Громадською радою.

Формування планів роботи Громадської ради здійснюється Правлінням на основі пропозицій постійних комісій Громадської ради.

Річний план роботи Громадської ради затверджується Громадською радою на своєму засіданні.

Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності головного управління  ДФС у Львівській області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Головним управління ДФС у Львівській області консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету міністрів України.

Річний план роботи Громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Головного управління ДФС у Львівській області та надсилаються секретарем електронною поштою кожному членові Громадської ради.

6.3. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Проекти рішень Громадської ради готуються членами Громадської ради та постійними чи тимчасовими комісіями Громадської ради та подаються голові Громадської ради до початку засідання Громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за десять днів до початку засідання Громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови Громадської ради, мають бути доведені до відома кожного члена Правління Громадської ради.

З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Службою.

Рішення Служби, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

Рішення Громадської ради підписуються головою Громадської ради та її секретарем.

Громадська рада може перед ухваленням рішення  проводити обговорення такого рішення шляхом надсилання проекту рішення кожному члену Громадської ради на його електронну скриньку. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть голова та секретар Громадської ради.

Процедура обговорення проекту рішення шляхом електронних консультацій передбачає:

  1. розсилання секретарем громадської ради кожному членові Громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

  2. встановлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

  3. узагальнення пропозицій та зауважень;

  4. підготовку та розсилання секретарем Громадської ради кожному членові Громадської ради остаточного варіанта рішення;

  5. голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанта проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.

При застосуванні такої форми обговорення проекту рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради на черговому засіданні.

6.4. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників Служби в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

6.5. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов'язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Служби в рубриці "Громадська рада".

7. Взаємовідносини Громадської ради з Головним управлінням ДФС

у Львівській області

7.1. Голова Громадської ради може брати участь у засіданні колегії Головного управління ДФС у Львівській області.

Громадська рада щороку готує та подає Головному управлінню ДФС у Львівській області пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.

Громадська рада може подати Головному управлінню ДФС у Львівській області пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою Громадської ради на підставі рішення однієї з постійних комісій Громадської ради.

Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує Головне управління ДФС у Львівській області про ухвалені Громадською радою рішення.

  1. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

8.1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Головного управління ДФС у Львівській області, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Головного управління ДФС у Львівській області громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Правлінням Громадської ради або Громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами Громадської ради.

Для проведення громадської експертизи діяльності Головного управління ДФС у Львівській області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

Результати проведення громадської експертизи діяльності Головного управління ДФС у Львівській області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

  1. Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

9.1. На офіційному веб-сайті Головного управління ДФС у Львівській області в обов’язковому порядку розміщується положення про Громадську раду, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадською радою на її засіданні.

Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті Головного управління ДФС у Львівській області здійснюється Службо.

При взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд Громадської ради може висловлювати голова Громадської ради або за його дорученням один із заступників. У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

Голова Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями Правління та Громадською радою. В усіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково повинна відображати позицію Громадської ради.

 10.  Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради

10.1. Створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює Служба.

 

 

 

 

Голова Громадської ради

при Головному управлінні

ДФС у Львівській області                                                                        Коць І.В.

  • !АНОНСИ ПОДІЙ
  • Відеосюжети